Center za socialno delo Jesenice

Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice, T:04/583-46-00, F:04/583-46-40, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. web: www.csd-jesenice.si

Kazalo

URADNE URE

ponedeljek od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 15.00 ure
sreda od 08.00 do 12.00 ure
  od 13.00 do 17.00 ure
petek od 08.00 do 12.00 ure

 

Prva socialna pomoč

se izvaja ves poslovni čas

POSLOVNI ČAS

ponedeljek od 07.00 do 15.00 ure
torek od 07.00 do 15.00 ure
sreda od 07.00 do 17.00 ure
četrtek od 07.00 do 15.00 ure
petek od 07.00 do 13.00 ure

3. Denarne socialne pomoči

 

 

3.1.       Denarna socialna pomoč

3.2.       Izredna denarna socialna pomoč

3.3.       Enkratna občinska denarna pomoč

 

3.1.      Denarna socialna pomoč

 

Denarna socialna pomoč je socialno varstveni prejemek, namenjen tistim posameznikom ali posameznicam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Določena je z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre, Uradni list RS, št. 61/2010), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2012.

Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Od 1. januarja 2013 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 261,56 EUR.

 

Upravičenci do denarne socialne pomoči

 

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji in ste:

- državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

- tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

- oseba, ki lahko uveljavljajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, hkrati pa nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, in aktivno rešujete svojo socialno problematiko.

Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do nje za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Vsakdo je po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov. Upravičenec do denarne socialne pomoči je vsakdo, ki si preživetja ne more zagotovit sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon in vsakdo kizase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS.

 

Višina denarne socialne pomoči

 

Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje).

 

Status

po ZSVarPre

po interventnem zakonu (v letu 2012)

utež

znesek
(v EUR)

utež

znesek
(v EUR)

prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu

1

288,81

1

265,22

prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec

1,28

369,68

1,28

339,48

prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec

1,56

450,54

1,56

413,74

samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi

0,7

202,17

0,7

185,65

samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi

0,7

202,17

0,8

212,17

vsako naslednjo odraslo osebo

0,5

144,41

0,5

132,61

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec

0,78

225,27

0,78

206,87

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec

0,64

184,84

0,64

169,74

prvega otroka, ki je najstarejši in ima status dijaka

0,89

257,04

0,99

262,56

vsakega naslednjega otroka, ki ima status dijaka

0,79

228,16

0,89

236,04

prvega otroka, ki je najstarejši in nima statusa dijaka

0,7

202,17

0,8

212,17

vsakega naslednjega otroka, ki nima statusa dijaka

0,6

173,29

0,7

185,65

povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema

0,1  

28,88  

0,1  

26,52  

 

Dodeljevanje denarne socialne pomoči

 

Pri dodelitvi denarne socialne pomoči se upoštevajo dohodki, prejeti v zadnjih 3 ali 4 – 13 mesecih pred mesecem vložitve vloge. ZSVarPre loči med različnimi vrstami dohodka in načini njihovega upoštevanja:

- periodični dohodek (plače, pokojnine, preživnine, rente, drugi dohodki - v enakih ali podobnih zneskih ali časovnih obdobjih),

- občasni dohodek (dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, prejeti samo enkrat, ki niso iz priložnostnega dela),

- priložnostni dohodek (dohodki, prejeti v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge za opravljeno delo največ 2x ali študentsko delo).


Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne socialne pomoči. Dodeli se za obdobje:

- od 1 do 3 mesecev: ko je vloga vložena prvič,

- od 1 do 6 mesecev: v primeru ponovne vloge (prejemanje denarne socialne pomoči brez presledkov), če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne odločitve ostale nespremenjene,

- za 1 leto: če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca,

- Trajno: za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo, ali v starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške in ki je brez premoženja, upoštevanega po ZSVarPre, ter ni v institucionalnem varstvu in družinski člani izpolnjujejo enake pogoje.

POMEMBNO

V primeru podaljšanja pravice do denarne socialne pomoči, vlogo oddate isti mesec, kot se vam pravica izteče.

 

 


Prepoved odtujitve nepremičnine

 

Vlagatelj za denarno socialno pomoč, ki je lastnik nepremičnine in je v zadnjih 18 mesecih več kot dvanajstkrat prejel denarno socialno pomoč, je (pod pogoji, ki se nanašajo na velikost in vrednost njegove nepremičnine) upravičen do denarne socialne pomoči le, če dovoli vpis prepovedi odtujitve (prodaje, prepisa,…) in obremenitve svoje nepremičnine v zemljiški knjigi v korist Republike Slovenije, ki zagotavlja sredstva.

 

 

Omejitev dedovanja

 

Zakon o dedovanju v 128. členu določa, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije. Če se dediči zavežejo povrniti vrednost dane pomoči Republiki Sloveniji, dedujejo vse zapustnikovo premoženje.

V prejeto pomoč se izmed pravic, ki jih financira Republika Slovenija, štejejo vse oblike denarne socialne pomoči (redna, trajna, izredna) in varstveni dodatek. Štejejo se tudi sredstva, ki jih je lokalna skupnost izplačala za doplačilo socialnovarstvenih storitev za svoje občane (institucionalno varstvo, družinski pomočnik, pomoč na domu)

 

3.2.      Izredna denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli samski osebi oziroma družini kot posebna oblika denarne socialne pomoči, če se ugotovi, da se je samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti.

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in ki jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti.

 

 

 

3.3.      Enkratna občinska denarna pomoč

Odlok o socialni pomoči v Občini Jesenice-UPB1 (Ur.l. RS, št. 84/2012), v uporabi od 1.1.2013

- Občinska socialna pomoč je namenjena:

- Nakupu šolskih potrebščin in plačilu oz. sofinanciranju šolskih dejavnosti

- Nakupu ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov

- Plačilu stroškov uporabe neprofitnega stanovanja (najemnine, ogrevanje, komunalnih stroškov in elektrike)

- Doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem

- Doplačilu nakupa pripomočkov ali naprav za invalidno osebo

- Premostitev materialne stiske ob izpadu dohodka

- Pomoč pri elementarnih nesrečah, požarih in drugih nepredvidljivih situacijah

- Dodeli se upravičencem največ dvakrat letno

- Postopek vodi in odločitev sprejme CSD Jesenice

- Višina pomoči znaša največ 100 % denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja področje socialnega varstva

- Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu in trenutno nima drugih sredstev iz katerih bi lahko zagotovil preživetje sebe in družine.

- Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje:

- Stalno bivališče ima na Območju Občine Jesenice

 - Vsi neto dohodki in prejemki upravičenca za največ 60 % presegajo cenzus upravičenosti do denarne socialne pomoči

- Zaradi trenutne materialne ogroženosti mu je pomoč nujno potrebna

- Je v tekočem letu že uveljavljal možne državne socialne pomoči za rešitev stiske

- Izpolnjuje druge pogoje določene z odlokom

 

- Upravičenec do občinske socialne pomoči za plačilo stroškov uporabe neprofitnega stanovanja, mora poleg zgoraj naštetih pogojev izpolnjevati še:

- Je najemnik neprofitnega stanovanja na območju Občine Jesenice, za katerega je sklenil najemno pogodbo

- Velikost najetega neprofitnega stanovanja ustreza površinskim normativom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oz. aktivno išče rešitve za pridobitev manjšega stanovanja

- Ni upravičen do subvencionirane najemnine ali zaradi utemeljenih okoliščin kljub subvenciji ne zmore poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine.

V primeru smrti v družini, hudi nesreči, naravni katastrofi in drugih izrednih okoliščinah se pogojev povezanih z materialno ogroženostjo ne upošteva.

 

- Postopek uveljavljanja:

- Pri odmeri občinske pomoči se štejejo vsi dohodki in prejemki upravičenca in oseb, s katerim živijo v skupnem gospodinjstvu, pridobljeni v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo

- Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki, se v letu, ko so bili izplačani štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za 3 mesece.

- Upravičenec oz. njegov zakoniti zastopnik vlagajo vloge za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu vloge na Centru za socialno delo Jesenice

 

- Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

- Fotokopijo najemne pogodbe, vpisane v register najemnih pogodb pri Upravni enoti Jesenice

- Potrdila o občasnih dohodkih, ki so jih upravičenec in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, prejeli v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge

- Potrdila o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do občinske socialne pomoči

- Izpiske iz banke za zadnje 3 mesece pred vložitvijo vloge

 

- Ugotovitveni postopek :

- Postopek se vodi po Zakonu o splošnem upravnem postopku

- Pri razlagi določb se smiselno uporabljajo določila Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 61/10 s spremembami).

- Občina Jesenice je za vodenje postopka in odločanje na 1. stopnji  pooblastila Center za socialno delo Jesenice

- Občina Jesenice ima pravico nadzorovati izvajanje postopkov, pravico do vpogleda v spise posameznih upravičencev ter pravico do prejema 1 izvoda odločbe posameznega upravičenca

- CSD Jesenice preveri vse podatke iz vloge in dokazila, izda odločbo o upravičenosti in višini občinske socialne pomoči

- Zoper odločbo CSD Jesenice je možno vložiti pritožbo v roku 15 dni od dneva vročitve

- O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Jesenice